Sammanfattning informationskvällen 30 november -17

Det var ett välbesökt möte med cirka 140 personer i lokalen, som vanligt blev det ståplats för de som kom sent.

Kvällens agenda:

  • Nuläge fibernätets utbyggnad
  • Planering tidplan fortsättning
  • Fastighetsägarens förberedelser inför fiberanslutning av hus
  • Tjänsteutbud Zmarket
  • Gruppavtal för tjänster
  • Orderbekräftelse
  • Övrigt

Nuläge fibernätets utbyggnad
Grävarbeten pågick under tre veckor i november med ledläggning av kanalisationsrör för senare blåsning av fiber. Starten var vid telestationen i Stångrid för att gå mot Holmö, Kånkås och Ödesviken. För etapp 1, slutmålet för etappen är Skillinge, se kartbilden genom att klicka på text > Karta klart över Kånkås och Holmö

När tjälen gått ur backen fortsätter arbetet med att färdigställa kanalisationen för etapp 1, slutmålet för etappen är Skillinge.

Planering tidplan fortsättning
Nu under vintermånaderna pågår detaljprojektering och markfrågor för resten av Tynderö och Åstön. Huvudstråken med stamfiber kommer att förläggas efter våra större vägar, tillstånd för detta är ansökt hos Trafikverket.

Zitius har klart med tre NODer i befintliga telestationer i Skäggsta, Stångrid och Unnviken. När etapper i respektive område är klart så tänds fibern upp och abonnenten kan börja nyttja sin anslutning, tidplanen anger 30/12 2018 som slutdag när hela projektet skall var färdigt om inte några oförutsedda händelser inträffar.

Se kartbilderna, klicka på respektive text:  NOD område 1, NOD område 2, NOD område 3.


Fastighetsägarens förberedelser inför fiberanslutning av hus
Husägaren får själv ansvara för eventuella hinder som finns på tomten t.ex. Interna elledningar, vattenledningar, avlopp och andra hinder. Elledningar som tillhör EON och Skanovas teleledningar utsätts av ”Ledningskollen” vilket entreprenören ansvarar för. När de olika etapperna skall genomföras kommer att anslås på vår hemsida så håll koll där.

Fiberkäpp vid fastigheten

För att underlätta grävarbetet på tomtmark kommer det att delas ut två käppar som husägaren skall sätta ut dels där fibern skall genom väggen och där lämplig ingång på tomten skall göras. Har du hinder så markera dessa med käppar och ange vad det är som utgör hinder, du kan också rita en enkel skiss över tomtens hinder. Ange ditt telefonnummer på pinnen om du önskar kontakt med grävaren före arbetet på tomten.

I entreprenörens åtagande ingår färdig installation med fiberkonverter installerad på insidan av väggen. Resten av installationen inomhus med Wifi, Switchar och nätverk får husägaren själv stå för.


Tjänsteutbud Zmarket.se
Nu är tjänsteutbudet upplagt på Zmarket.se där du kan botanisera över alla varianter av abonnemang. Logga in med ”Timrå” i rutan för område så kommer du åt utbudet.
Länk www.zmarket.se

Gruppavtal för tjänster
Telia har ett specialavtal kallat gruppavtal som innebär Internet 100/100 Mbit, TV och telefoni. Villkor är att min 50 anmäler sitt intresse och avtalstid är fem år knutet till fastigheten. Kostnad för detta abonnemang är starkt reducerad jämfört med om du tecknar motsvarande utbud som enskild. Gruppavtal tecknas via Byfiberföreningen, närmare information om omfång och pris kommer senare.


Orderbekräftelse
Under vecka 49  kommer Zitius att börja utskick av orderbekräftelse på din beställning. Utskicken sker till den e-postadress som är angiven på din beställning så håll koll. Om du inte fått någon bekräftelse eller att den är felaktig kontakta vår Lars Karlsson e-post lars.karlsson@tynderofiber.se eller 070-514 27 72


 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Sammanfattning informationskvällen 30 november -17

Grävarbetet är avslutat för i år

Grävarbeten är nu avslutade och slutstation blev vid Ödesviken på väg mot Gäddviken. Grävningen återupptas när marken tillåter det i vår.

Arbetet fortsätter under vintermånaderna med detaljprojektering och markavtal för resten av Tynderö och Åstön.


 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Grävarbetet är avslutat för i år

Att gräva ned fiberrör

Den här veckan blev delar av Holmö nästan helt klar. Lilla grävmaskinen ska bara färdigställa det sista medan den större som gräver ner fiberslangen redan är vid Kånkås. Det är fantastiskt hur snabbt det ändå går när man ser den här filmen där fiberrören grävs ner med fokus och precision.

Nedgrävning av fiberrör Kånkås


Veckan som gått i bilder


 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Att gräva ned fiberrör

Äntligen är vi igång!

I måndags gick startskottet för nedgrävningen av fibern.


Redan innan lunch var 500 meter på plats från Stångrid mot Holmö

Följ oss här på hemsidan och Facebook för vidare information hur det hela fortskrider.


Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Äntligen är vi igång!

Utförande, kvalitetssäkring, dokumentation och garantier vad gäller Hässjös och Tynderös fiberprojekt och fibernät

Utförandet sker enligt ”Robust fibers Anvisningar för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät” samt ”Skanovas kravspecifikation för kanalisation”.
(Dokumenten hittar du här >>)

Markering av befintligt ledningsnät

Grävdjup och fyllningshöjd är kopplat till markanvändning enligt: Fyllningshöjd är avståndet mellan det översta kanalisationsröret och markytan.

Följande avstånd gäller:
• Körbana: min 0,55 m
• Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m
• Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd
*) Vid dikesövergångar räknas fyllningshöjden från dikets botten
• Tomtmark gräsyta 0,30 m
• I övrig mark: min 0,65 m.

Grävdjupet blir fyllningshöjd + ca 20-25 cm.

Skanova (mottagare av fibernätet) gör löpande kontroller av arbetet m.h.a. egna kontrollanter och som dokumenterar ev. brister. Garantitiden är 5 år för entreprenörens arbete (exv. kanalisation, grävdjup, fyllningshöjd, dokumentation).

Ledningsägaren (projektören) är skyldig att ombesörja kartredovisning av ledningens faktiska läge till fastighetsägaren. Ledningen ska också dokumenteras i ”Ledningskollen” (ledningens faktiska läge) i samband med projektet. Ledningskollen används för att matcha ihop kraven från den som ska gräva med de ledningsägare som kan ha infrastruktur på en viss plats.

Markägaren/arrendatorn hålls skadeslös om någon skada drabbar fibern (se bifogat markupplåtelseavtal) om denne före ”grävning” kontaktar ledningsägaren för utsättning. Likaså hålls markägaren skadeslös om ledingsutsättningen är felaktig, fiberkabeln ligger för grunt, eller felaktigt som inte framgår av ledningsutsättningen. Normala metoder för jordbruk (exv. plöjning, harvning) ska kunna bedrivas utan att markägaren behöver begära ledningsutsättning. För övrigt se markupplåtelseavtalet som finns att hitta här>>

Ytterligare information vad gäller utförande, kvalitetssäkring och dokumentation av fiberprojekt som tilldelats Jordbruksverkets fiberstöd, finns på Jordbruksverket hemsida.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utförande, kvalitetssäkring, dokumentation och garantier vad gäller Hässjös och Tynderös fiberprojekt och fibernät