Förstudie

Projektplan Förstudie Bredband Tynderö

 1. Vad kallar ni projektet?
     Förstudie Bredband Tynderö

2. Vilken är er projektidé?
    Vi vill genom en förstudie utreda förutsättningar och förbereda oss för installation av       bredband inom området. Vi avser att påbörja/bilda en ekonomisk förening med                 arbetsnamnet ”Fiber i Tynderö Ekonomiska Förening (FTE)”.

3. Varför vill ni genomföra projektet?
    Kommunikation via bredband är idag ”för alla” en nödvändighet. Vi vill förbättra och       förstärka infrastrukturen för tele- och datakommunikation. Vi vill skapa                               förutsättningar för att olika näringar ska kunna utvecklas, för att bygden ska bli mer      attraktiv för de som  redan bor i Tynderö, för nya inflyttare samt för besökare.                    Bredband behövs också som ryggrad i det kunskapsbaserade samhället.

4. Hur ser verksamheten ut vanligtvis?
    Aktuellt projekt har ingen direkt koppling till bygdegårdsföreningens nuvarande               verksamhet.

5. Vilka ska genomföra projektet?
    Projektgruppen utgörs initialt av Keijo Ojala, Lars Åkerlund och Stefan Hall.                       Administrativ huvudman för förstudien är Tynderö Bygdegårdsförening.                              Projektgruppen ska kompletteras med kontaktpersoner för byar/områden, s.k.                   ”byombud”. ”Byombuden” ska föra dialogen inom respektive by/område.

6. Vem riktar sig projektet till?
    Alla boende/fastighetsägare/företagare från Gasabäck – Tynderö – Åstön (ung.                 Tynderö socken).

7. Vilka mål ställer ni upp i projektet, vid projektets slut och långsiktigt?
    Målet med förstudien är:
    • att redovisa processen och processtegen till genomförande/leverans av Bredband till        Tynderö med omnejd
    • att föreslå hur genomförandet ska (kan) delas upp i delprojekt och inbördes                          prioritering mellan delprojekten
    • att ta fram ekonomiska kalkyler för totala genomförandet och delprojekten samt                finansieringsformer
    • att föreslå tidplan och finansiering för delprojekten
    • att föreslå en projektorganisation för genomförandet vad gäller roller, bemanning,            partners, m.m.
    • att ta fram kostnaden för hushållens (de boendes) anslutningsavgifter för nät och              tjänster och alternativa prismodeller
    • att föreslå en drift-/förvaltningsorganisation för ett etablerat byanät (egen regi,                utlagd  till  partner, annan form).

Resultatet skall redovisas i en förstudierapport senast 2014-10-30.

8. Vad ska ni göra?

    • En projektgrupp (arbetsgrupp) bildas vars uppdrag är att driva förstudien                          Bredband Tynderö. Sammankallande i projektgruppen skall månatligen (eller vid              andra beslutade tidpunkter) informera Tynderö Bygdegårdsförenings styrelse vad            gäller projektets planer och aktiviteter.

Keijo J Ojala är sammankallande (ordförande) för förstudien ”Bredband Tynderö”.

    • En referensgrupp kopplas till förstudien. Referensgruppens syfte är att vara ett                 bollplank och diskussionspart till arbetsgruppen.
    • Föreningarna som samverkar under loggan ”Skeppshamnsleden” inbjuds till att ha            en representant från respektive förening i Referensgruppen.
    • Tynderö bygdegårds hemsida används som viktig informationskanal. Hemsidan                kompletteras med en flik ”Förstudie Bredband Tynderö”.
       Fortlöpande lämnas även information via möten på bygdegården och/eller genom            informationsblad.
    • Administrativt drivs förstudien med stöd av Tynderö Bygdegårdsförening.

9. Vilket är det geografiska verksamhetsområdet?
     Gasabäck – Tynderö – Åstön (Tynderö socken) i Timrå kommun.

10. Hur ska ni sprida resultatet?
      Stormöten, brev, Tynderö Bygdegårds hemsida, Tynderö Bygdegårds facebook.

11. Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
      Målet är att förstudien övergår till ”produktion bredband Tynderö”.

 

Kommentera