Kallelse till årsstämma och efterföljande informationsmöte!

Varmt välkomna!

Dagordning vid årsstämma för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

 • 1. Årsstämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
 • 2. Val av ordförande och sekreterare.
 • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera           dagens protokoll.
 • 4. Årsstämmans behöriga utlysande.
 • 5. Fastställande av dagordningen.
 • 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • 6b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning).
 • 7. Revisorernas berättelse.
 • 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • 11. Budget.
 • 12. Medlemsavgift och andra avgifter.
 • 13. Val av ordförande i föreningen.
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 • 15. Val av revisorer och suppleanter.
 • 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 • 17. Motioner och övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar senast fyra veckor före årsmötet.
 • 18. Övriga frågor.
 • 19. Meddelande av plats där stämprotokoll hålls tillgängligt. Tynderö bygdegård, anslås i foajén samt på hemsidan.
 • Mötets avslutande.

  Ladda ner PDF-fil >> Dagordning 2019-03-14 – Årsstämma 2019


   

Det här inlägget postades i Senaste nytt från föreningen. Bokmärk permalänken.