Stadgar för Tynderö Byfiber

Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. §§ 1 – 23

 • § 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK).
 • § 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
 • § 3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Timrå kommun, Västernorrlands län.
 • § 4 Medlemskap Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Tynderö socken (med omnejd), och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av ägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
 • § 5 Medlems skyldigheter Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
 • §6 Medlemsinsats Varje medlem ska delta i föreningen med insatsbelopp om 100 SEK per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.
 • §7 Årsavgift Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
 • § 8 Övriga avgifter För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.
 • § 9 Uteslutning Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Medlem som blivit utesluten ur föreningen, får inte fram till avgången delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin insats.
 • § 10 Avgång Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.
 • § 11 Styrelsen Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter och lägst noll (0) och högst fem (5) suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på två år, dock att halva styrelsen vid första styrelsevalet utses på ett år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.
 • § 12 Revisorer Föreningsstämman skall välja lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter för dessa. Dessa väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse.
 • § 13 Firmatecknare Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, var för sig.
 • § 14 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
 • § 15 Årsredovisning Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.
 • § 16 Ordinarie föreningsstämma Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under april månad. Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:
 • 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
 • 2. Fastställande av röstlängd.
 • 3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
 • 4. Fastställande av dagordning.
 • 5. Styrelsens årsredovisning.
 • 6. Revisorernas berättelse.
 • 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • 10. Budget.
 • 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 • 12. Val av ordförande för föreningen.
 • 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 • 14. Val av revisorer och suppleanter.
 • 15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 • 16. Motioner och övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
 • § 17 Rösträtt vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt §6.
 • § 18 Kallelse och andra meddelanden Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före/ senast två veckor före till ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse skickats ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.
 • § 19Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
 • § 20 Upplösning Upplöses föreningen skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.
 • § 21 Stadgeändring Ändringar av dessa stadgar sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.
 • § 22 Extra föreningsstämma Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisorer eller minst 10% av föreningens medlemmar.
 • § 23 Övrigt I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.