Kallelse till årsstämma och efterföljande informationsmöte!

Torsdagen den 14 mars 2019 Kl. 18.30 Tynderö bygdegård

Varmt välkomna!

Dagordning vid årsstämma för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

 • 1. Årsstämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
 • 2. Val av ordförande och sekreterare.
 • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera           dagens protokoll.
 • 4. Årsstämmans behöriga utlysande.
 • 5. Fastställande av dagordningen.
 • 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • 6b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning).
 • 7. Revisorernas berättelse.
 • 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • 11. Budget.
 • 12. Medlemsavgift och andra avgifter.
 • 13. Val av ordförande i föreningen.
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 • 15. Val av revisorer och suppleanter.
 • 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 • 17. Motioner och övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar senast fyra veckor före årsmötet.
 • 18. Övriga frågor.
 • 19. Meddelande av plats där stämprotokoll hålls tillgängligt. Tynderö bygdegård, anslås i foajén samt på hemsidan.
 • Mötets avslutande.

  Ladda ner PDF-fil >> Dagordning 2019-03-14 – Årsstämma 2019


   

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma och efterföljande informationsmöte!

Telias gruppavtal via föreningen

Zitius via Tony Åkerlund informerade om innehållet i gruppavtalet den 31 oktober. Cirka 20-talet medlemmar har anmält sig för gruppavtalet (finns att läsa här).

Vad är nuvarande status i ärendet ?
Styrelsen för Tynderö Byfiber har sagt JA till att medverka i Telias gruppavtal.
Vad som nu ligger på föreningen är bl.a. att dela ut utrustningen till de medlemmar som skriver på gruppavtalet. Ansvaret för – utskick gruppavtal – ta in och kontrollera gruppavtalet – beställa utrustning – leverera utrustning till utlämningsstället – ligger hos Zitius och är en Zitius intern process.

Tynderö Byfiber har efter trettondagen, efterfrågat om leveransstatus varje vecka. Dock har vi till dags dato inte fått någon information.

Tynderö Byfiber kommer att ”jaga” Zitius om aktuell information och lägga ut den på hemsidan, så fort som vi får en återkoppling.

Mvh/Tynderö Byfiber Ekonomisk förening
gm / Keijo Ojala
Ordförande Tynderö Byfiber
070-327 11 51

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Telias gruppavtal via föreningen

Årsmöte

Inbjudan till Tynderö Byfibers årsmöte och efterföljande informationsmöte.
Torsdagen 14 mars 2019 kl 18.30 Tynderö Bygdegård.

Varmt välkommen! /Styrelsen

Årsmöteshandlingar :
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och Balansräkning

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

Varför ingen ny info på hemsidan?
I vart fall betr gruppavtalet

Tynderö Byfiber har begärt info från Zitius och vi har gång på gång utlovats information. Men sanningen är den att vi får inga utlovade besked!!
Informationsbrev skulle gå ut till de som anmält sig. Tydligen har inte heller det fungerat.

Positivt är ändå att vi vet att detaljplanering av återstående områden pågår.
Vi återkommer så snart vi kan

 


Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för

Tjänster i fibernätet

Här finns PDF-fil med information om tjänsterna som erbjuds när fibernätet är i drift >> Infomöte_Tjänster_181031  


 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Tjänster i fibernätet