Uppdatering 2019-05-01

Zitius (och El teleteknik) visar på stora brister i sin information till kunderna och till Tynderö Byfiber

Tynderö Byfiber ek för har sedan januari 2019 och åtskilliga gånger under 2018 via telefon och skrivelser meddelat att vi bedömer informationen till kunderna och till föreningen som högst bristfällig.

En brist som vi av egen kraft försökt överbrygga. Nu ser vi ingen annan utväg än att tydligt uppmana alla som har frågor att ställa dessa skriftligt och via mejl till Zitius kundsupport

Oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Ange som ärendemening Timrå/Tynderö/Fastighetens adress

Ni som inte har tillgång till mejlkommunikation kan om ni så önskar kontakta oss i föreningen så hjälper vi er med kommunikationen. Vi kommer även att finnas på bygdegården torsdagarna 9/5 och 16/5 kl 18-20 eller på annan tid enligt överenskommelse.

Till er som tidigare kontaktat oss i Tynderö Byfiber med en specifik fråga föreslår vi att vi förmedlar denna till Zitius via ett mejl och med kopia till er för kännedom.

Styrelsen

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Uppdatering 2019-05-01

Se uppdatering 2019-04-10 under Entreprenören informerar

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Se uppdatering 2019-04-10 under Entreprenören informerar

Protokoll från årsmötet 2019

Här finns protokollet från årsmötet att läsa.
Öppna PDF-fil >> Årsmötesprotokoll för 2018 den 14 mars 2019


 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmötet 2019

Kallelse till årsstämma och efterföljande informationsmöte!

Varmt välkomna!

Dagordning vid årsstämma för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

 • 1. Årsstämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
 • 2. Val av ordförande och sekreterare.
 • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera           dagens protokoll.
 • 4. Årsstämmans behöriga utlysande.
 • 5. Fastställande av dagordningen.
 • 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • 6b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning).
 • 7. Revisorernas berättelse.
 • 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • 11. Budget.
 • 12. Medlemsavgift och andra avgifter.
 • 13. Val av ordförande i föreningen.
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 • 15. Val av revisorer och suppleanter.
 • 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 • 17. Motioner och övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar senast fyra veckor före årsmötet.
 • 18. Övriga frågor.
 • 19. Meddelande av plats där stämprotokoll hålls tillgängligt. Tynderö bygdegård, anslås i foajén samt på hemsidan.
 • Mötets avslutande.

  Ladda ner PDF-fil >> Dagordning 2019-03-14 – Årsstämma 2019


   

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma och efterföljande informationsmöte!

Telias gruppavtal via föreningen

Zitius via Tony Åkerlund informerade om innehållet i gruppavtalet den 31 oktober. Cirka 20-talet medlemmar har anmält sig för gruppavtalet (finns att läsa här).

Vad är nuvarande status i ärendet ?
Styrelsen för Tynderö Byfiber har sagt JA till att medverka i Telias gruppavtal.
Vad som nu ligger på föreningen är bl.a. att dela ut utrustningen till de medlemmar som skriver på gruppavtalet. Ansvaret för – utskick gruppavtal – ta in och kontrollera gruppavtalet – beställa utrustning – leverera utrustning till utlämningsstället – ligger hos Zitius och är en Zitius intern process.

Tynderö Byfiber har efter trettondagen, efterfrågat om leveransstatus varje vecka. Dock har vi till dags dato inte fått någon information.

Tynderö Byfiber kommer att ”jaga” Zitius om aktuell information och lägga ut den på hemsidan, så fort som vi får en återkoppling.

Mvh/Tynderö Byfiber Ekonomisk förening
gm / Keijo Ojala
Ordförande Tynderö Byfiber
070-327 11 51

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Telias gruppavtal via föreningen